Een van de belangrijkste speerpunten van een duurzame werkwijze in de zuivelketen is het dierenwelzijn. De koeien hebben een belangrijke functie door hun dagelijkse verzorging van de melk voor onze zuivelproducten. Een koe is tegenwoordig vaak te vergelijken met een topsporter, aangezien er flinke prestaties van haar worden verwacht. We vinden het daarom belangrijk dat onze koeien het goed naar hun zin hebben en er voldoende aandacht wordt geschonken aan hun welzijn. Een gezonde koe die zich goed voelt, leeft langer en dit past binnen onze duurzame denkwijze.


Weidegang

Alle koeien van onze boeren lopen in het voorjaar en zomer zo lang mogelijk buiten in de wei. Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat de koe buiten loopt. We geloven er in dat de koeien zich het lekkerst voelen als ze vrij in de wei kunnen lopen, liggen en hun natuurlijk graasgedrag kunnen vertonen. We streven daarom naar maximale weidegang, van voorjaar tot in de nazomer. Al in 2012 hebben we in overeenstemming met onze boeren de minimale norm voor weidegang verhoogd naar 130 dagen, 8 uur per dag, maar er wordt gestreefd naar 150 dagen, 8 uur per dag.

Koewelzijnworkshops

Om nog beter voor de koeien te kunnen zorgen, helpen we onze boeren door het aanbieden van een aantal workshops per jaar. Er staat in deze workshops onder andere het thema ‘koewelzijn’ centraal.
De boeren krijgen de laatste informatie en praktijkvoorbeelden te horen om de leefomgeving en de behandeling van de koeien te verbeteren. Voorbeelden van thema’s zijn: gezondheid van uiers en poten (klauwen) en de droogstand (de tijd dat de koe geen melk geeft, voordat ze een kalf krijgt), wat vaak complexe onderwerpen zijn, maar zeer belangrijk voor het welzijn van de koe.
 

 

KoeKompas

Het aansturen van een boerenbedrijf is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Er zijn zeer veel factoren aanwezig die van invloed kunnen zijn op het wel- en wee van de veestapel. Het Koekompas is een instrument dat de boer helpt om in één overzicht te zien wat hij nog kan verbeteren voor het koelwelzijn.
Koeien die goed in hun vel zitten worden ouder en zijn minder vaak ziek. Het Koekompas meet hoe het is gesteld met het dierenwelzijn op een boerderij. Aan de hand van een checklist beoordeelt de boer samen met een speciaal getrainde dierenarts onder meer de stal en het voer. Ook wordt er kritisch naar de koe zelf gekeken. Bijvoorbeeld heeft de koe geen wondjes en is haar vacht mooi glanzend. Het resultaat van de checklist is een score op zeven onderdelen. Met deze score heeft de boer aanknopingspunten om het dierenwelzijn verder te optimaliseren.
De dierenarts en veehouder lopen samen over het melkveebedrijf en beoordelen meer dan dertig prestatie-indicatoren. De dierenarts en boer kijken naar de koeien en de stal, maar ook naar het voer en de melkstal. Ze vatten al hun meetpunten samen op een scorelijst. Op basis hiervan wordt jaarlijks het Koe-Kompas opgesteld. Daarnaast formuleren de boer en dierenarts actiepunten waarmee zij aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de koeien op het melkveebedrijf blij blijven.
Kijk hier voor meer informatie over het Koekompas.

Antibiotica

De laatste jaren wordt er binnen de zuivelsector zeer serieus gekeken naar het antibiotica gebruik bij dieren. Alle melk die binnenkomt op ons bedrijf wordt streng gecontroleerd op de afwezigheid van antibiotica, maar ook het gebruik bij de boer wordt steeds minder. In verhouding tot andere agrarische sectoren valt het antibiotica gebruik bij melkvee relatief mee. Echter, om te voorkomen dat bepaalde ziekte veroorzakende bacteriën resistent kunnen worden tegen belangrijke antibiotica door veelvuldig en onnodig gebruik, stimuleren we als zuivelproducent verantwoord medicijngebruik onder onze boeren.
Dit betekent minder, beter en transparant. Vanaf januari 2012 zijn alle veehouders verplicht een één op één relatie aan te gaan met hun dierenarts. Hiervoor werken ze exclusief samen met één dierenartspraktijk, die ook hun medicijngebruik in beeld brengt. Er wordt zeer nauwkeurig gekeken welke medicijnen, waaronder antibiotica, worden gebruikt. Door middel van de workshops en het Koekompas wordt de veehouder bovendien geadviseerd welke medicijnen het meest effectief en verantwoord zijn, maar véél belangrijker nog… hoe het ziektebeeld kan worden voorkomen, want immers: voorkomen is beter dan genezen!
 

<

Stalomgeving

Als de koeien in de winter op stal staan is het belangrijk dat ze ook niets te kort komen. Voldoende ruimte en zachte ligplekken is hierbij belangrijk, maar ook voldoende frisse lucht, water en voer. Als extra comfort vinden de koeien het heerlijk als ze hun rug en kop kunnen masseren met een koe borstel. Alle stallen zijn voorzien van voldoende draaiende koe borstels en zachte ligplekken voor de koeien. Er wordt door onze veehouders ruim aandacht geschonken aan koecomfort, zodat de koeien het zo optimaal mogelijk hebben als ze binnen zijn.

Kalfjes

Op het moment dat kalfjes worden geboren, is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk goede weerstand opbouwen. Kalfjes hebben namelijk bij hun geboorte vrijwel geen antistoffen en dus geen weerstand. Ze zijn dus daarom zeer gevoelig voor diverse ziektes, zoals diarree en longontsteking. Als een kalfje een goede start maakt, zal ze makkelijker uitgroeien tot een gezonde koe. Belangrijke factoren die bijdragen aan een goede start zijn goede en schone hokken voor de kalfjes, het goed binnenkrijgen van de eerste melk van de moederkoe (de biest), goede voeding en een geleidelijke blootstelling aan de omgeving. Binnen het Koekompas staat de gezondheid van het kalf voorop!